KENNISBANK
DIGITALE INCLUSIE

In deze kennisbank vind je onderzoeken en achtergrondinformatie die meer duiding geven aan het belang om in te zetten op digitale inclusie van ouderen.


ONDERZOEK
BOUWSTENEN
VOOR DIGITALE
INCLUSIE

Een verkennend onderzoek naar digitale ongelijkheid uit 2017. De verhalen geven een indringend beeld van digitale ongelijkheid en de noodzaak tot actie.

Door Amsterdam UMC

Download PDF


BOEKJE
UIT BEELD
GERAAKT

Veel mensen kunnen niet aanhaken bij de e-participatiesamenleving. Juist de mensen die gebaat zijn bij goede informatieverstrekking en dienstverlening raken daardoor (nog meer) uit beeld en op achterstand.

Dit boekje geeft antwoord op de vragen: Hoe komt het dat niet iedereen gebruik kan maken van het internet? Hoe ziet het hulpaanbod eruit en hoe sluit dit aan bij de behoeften van mensen?

Waarom is dit grote en urgente probleem zo lang buiten beeld gebleven? En, wat betekent dit voor de (nabije) toekomst? Inclusief elf wegwijzers voor de toekomst.

Door Amsterdam UMC

Download pdf


HANDREIKING
DIGITALE
VAARDIGHEDEN

Deze handreiking is geschreven voor docenten, begeleiders, opdrachtgevers en organisaties die opleidingen en cursussen digitale vaardigheden (laten) ontwikkelen en verzorgen voor laagopgeleide en laag digitaal vaardige volwassenen.

Door CINOP

Download pdf


ONDERZOEK
OUDEREN
IN DIGITAAL
NEDERLAND

Verschillende onderzoeken naar ouderen in digitaal Nederland:

 • Internetgebruik van mensen van 55 jaar en ouder (UTwente).
  Download pdf
 • Online hulpvragen en hoe de omgeving kan helpen (Netwerk Mediawijsheid, Ouderenfonds en Seniorweb).
  Download pdf
 • De voordelen en uitdagingen (Netwerk Mediawijsheid, Ouderenfonds en Seniorweb).
  Download pdf
 • Factsheet Ouderen in Digitaal Nederland (UTwente).
  Download pdf

FACTSHEET
DIGITAAL HET
NIEUWE NORMAAL
OOK VOOR
SENIOREN?

In de coronatijd heeft digitalisering een vlucht genomen en is digitaal het nieuwe normaal geworden. De vier gemeenten uit het project ‘Senioren Sterker Maken’ willen interventies voor senioren daarom waar mogelijk digitaal opstarten.

Ze gingen (digitaal) in gesprek met zes senioren van Genero, over wat de behoeften en mogelijkheden van senioren zijn op het gebied van digitalisering. In deze factsheet de belangrijkste resultaten.

Door GENERO
Download pdf


FACTSHEET
DIGITALE VAARDIGHEDEN
EN LAAGGELETTERDHEID

Een overzicht van feiten en cijfers over digitale vaardigheden en laaggeletterdheid in Nederland.

Door Stichting Lezen en Schrijven

Download pdf


BROCHURE
DIGITALE INCLUSIE
GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

De brochure ‘(Digitale) inclusie: aan de slag met gemeentelijke dienstverlening’ biedt inspiratie en maakt je wegwijs op het gebied van inclusieve/digitale dienstverlening. Oftewel: “Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet.”

Veel gemeenten werken al goed aan (digitale) inclusie, maar er moet aandacht voor blijven. Onderzoek van de Ombudsman wijst uit dat een kwart van de mensen de digitalisering te snel vindt gaan.

Door VNG

Download pdf


ONDERZOEK
LOKALE AANPAK

DIGITALE INCLUSIE

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wilde Alliantie Digitaal Samenleven inzicht krijgen in de wijze waarop en de mate waarin het thema digitale inclusie speelt op gemeentelijk niveau.

Uit hun onderzoek ontstond het veldwerk verslag: Lokale aanpak digitale inclusie: kansen & uitdagingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Op basis van de uitkomsten ontwikkelden ze ook een pamflet waarmee lokale politici worden aangespoord met digitale inclusie aan de slag te gaan.

Door Alliantie Digitaal Samenleven

Download onderzoek (pdf)
Download pamflet (pdf)


HANDREIKING DICHT DE
DIGITALE KLOOF

Gemeenten en organisaties zijn aan zet om de digitale kloof te dichten maar er ligt ook een belangrijke rol voor sociaal professionals. Zij moeten achter de voordeur komen bij mensen die moeite hebben om mee te doen aan de online leefwereld.

De handreiking ‘Dicht de digitale kloof!’ biedt hen hiervoor informatie, tips en oefeningen.

Door Movisie

Download pdfBEWAARGIDS

SAMEN DIGITAAL

Een magazine over digitaal en online, door de makers van Libelle en Margriet. Vol tips, trucs en hulplijnen. Plus verhalen over digitaal wijzer worden. Om te lezen, te leren en te bewaren.

Door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Download pdf


ONDERZOEK ICT-GEBRUIK VAN HUISHOUDENS EN PERSONEN

CBS en Eurostat onderzochten de aanwezigheid en mate van digitale basisvaardigheden bij inwoners van de verschillende landen binnen de Europese Unie. Nederland behoort tot de landen met het grootste aandeel inwoners dat digitaal vaardig is. Er is echter een groot verschil tussen leeftijdsgroepen. Het percentage 65+’ers met meer dan basisvaardigheden, is ruim twee keer zo laag als het percentage 25- tot 45-jarigen.

Door CBS en Eurostat

Lees het onderzoek


ONDERZOEK NIET BENUTTEN VAN
INKOMENS-
VOORZIENINGEN

De Nationale ombudsman onderzocht de oorzaken van het niet-gebruik van inkomensvoorzieningen door ouderen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd, die zelfstandig wonen en zich in een financieel kwetsbare positie bevinden. In zijn aanbevelingen aan gemeenten en landelijke uitvoeringsinstanties gaat hij uit van drie uitgangspunten: benader ouderen proactief en leg persoonlijk contact, benut de intermediairs en gebruik alle beschikbare data en wissel gegevens uit.

Door de Nationale ombudsman

Download pdf

DIGIQ: HOE DIGITAAL COMPETENT ZIJN NEDERLANDERS?

De DigIQ meet de digitale kennis en vaardigheden van Nederlanders tussen de 16 en 93 jaar op een wetenschappelijk gevalideerde manier. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat oudere Nederlanders minder kennis over het internet hebben dan jongeren. Ook hebben ze meer moeite met informatie zoeken, informatie kritisch beoordelen, hun apparaten en gegevens beschermen en met creatieve vaardigheden, zoals presentaties en foto’s maken en aanpassen.

Door Amsterdam School of Communication Research

Download pdf

DIGITAAL
COMPETENTIE KADER
VOOR BURGERS

Het ‘Digital Competence Framework for Citizen’ (DigComp) biedt een algemeen begrip van digitale competentie. De laatste publicatie (DigCom 2.2) bestaat uit twee delen: een kader met ruim 250 nieuwe voorbeelden van kennis, vaardigheden en houdingen die burgers helpen zelfverzekerd, kritisch en veilig met digitale technologie te werken en een overzicht van bestaand referentiemateriaal voor DigComp.

Door Publications Office of the European Union

Download pdf

hieronder begint mobiel